Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Historia


Historia Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku Decyzja o powołaniu Państwowej Szkoły Kupieckiej męskiej zapadła 1 lipca 1919 r. Zajęcia rozpoczęły się 22 października w budynku przy ul. Starodębskiej 41. Pierwsze świadectwo ukończenia szkoły wydano w 1922 r. Rok później nastąpiła zmiana nazwy na Państwową Szkołę Handlową, a w 1937 r., przekształcono szkołę w Państwowe Gimnazjum Kupieckie. W tym samym roku szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Toruńskiej 30. Po wojennej zawierusze zajęcia zostały wznowione w kwietniu 1945 r. Obowiązywała rozszerzona nazwa szkoły- Państwowe Gimnazjum Kupieckie i Spółdzielcze Liceum Handlowe. W latach 1946-1953 następowały ciągłe zmiany w nazwie szkoły. Istniało Liceum Administracyjno-Handlowe i Technikum Finansowe. W 1957 r. uruchomiona została Zasadnicza Szkoła Handlowa ze specjalnością sprzedawca. W 1958 r. powstaje 5-letnie Technikum Ekonomiczne. W sierpniu 1961 r. szkoła przeniesiona zostaje do obecnego budynku przy ul. Bukowej 38/40. W 1967 r. następuje kolejna zmiana nazwy szkoły na 4-letnie Liceum Ekonomiczne. Od 1 września 1975 r. utworzony zostaje Zespół Szkół Ekonomicznych, w skład którego wchodzą: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Handlowa, Policealne Studium Zawodowe, od 1998 r. także Liceum Handlowe. W wyniku reformy systemu oświaty w 2002 r. utworzono w Zespole Szkół Ekonomicznych następujące typy szkół: 3-letnie Liceum Profilowane, 4 –letnie Technikum Ekonomiczne i 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Równolegle istnieje także szkoła dla dorosłych kształcąca w systemie wieczorowym i zaocznym. W 2006 r. następuje zmiana w nazewnictwie już istniejących szkół. Od tej pory istnieje Technikum nr 3, Liceum Profilowane nr III, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, Technikum nr 2 dla dorosłych, Technikum Uzupełniające nr 2 dla dorosłych, Szkoła Policealna nr 2 dla dorosłych. W 2009 r. świętowaliśmy 90-lecie pracy szkoły. Uroczystość została połączona z V Zjazdem Absolwentów szkoły.

 

Nazwiska Dyrektorów, którzy piastowali to stanowisko w 95-letniej historii szkoły:

Zygmunt Michler 1919-1939

Jan Główczyński 1945- 1963

Stanisław Marszałek 1963-1970

Anna Słomska 1970-1975

Ryszard Kowalewski 1975-1986

Stanisław Sykuła 1986-1990

Teresa Jaśkiewicz 1990-1997

Barbara Krajewska 1997-2003

Aleksandra Urbańska po. 2004

Robert Hałasiński 2004-

 

Jak najlepiej zapoznać się z historią szkoły?

 

Wiele wspomnień absolwentów dzisiejszego Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku utrwalonych zostało w monografiach, wydawanych przy okazji kolejnych zjazdów i jubileuszy:

·       w 1969 r. „Monografia szkół ekonomicznych i handlowych”,

·       w 2000 r. „Monografia Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku”,

·       w  2005 r. „Zatrzymać czas…”- wydawnictwo okolicznościowe z okazji IV zjazdu absolwentów ZSE,

·       w 2009 r. „ Ta nasza młodość”- wydawnictwo okolicznościowe z okazji V zjazdu absolwentów ZSE,

·       w 2014 r.  - folder okolicznościowy z okazji VI zjazdu absolwentów,

 

Przywołane  w tych publikacjach fakty i opinie przybliżają historię szkoły, pomagają  odnaleźć utracony czas i własną przeszłość.

 

Wymienione publikacje są dostępne w szkole. Zapraszamy!

  

Szanujmy wspomnienia, patrzmy w przyszłość

 

Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku kontynuuje bogatą tradycję kształcenia  w zawodach ekonomicznych i handlowych. Początkowo nauka odbywała się w Męskiej, potem Państwowej Szkole Kupieckiej, a następnie w Państwowej Szkole Handlowej, Państwowym Gimnazjum Kupieckim, Spółdzielczym Liceum Handlowym, Liceum Administracyjno-Handlowym, Technikum Finansowym, Technikum Ekonomicznym, Liceum Ekonomicznym   i Liceum Profilowanym. W roku szkolnym 2015/16funkcjonuje Technikum nr 3, które kształci ekonomistów i logistyków oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 kształcąca  w zawodzie sprzedawcy. Pierwsze świadectwa ukończenia szkoły wydano w 1922 r. Od tego czasu powstała liczna, bo licząca ponad 17 tysięcy grupa wychowanków. To grono reprezentuje utworzone w 2009 r. Stowarzyszenie Absolwentów ZSE.  Jego celem statutowym jest wspieranie szkoły w realizacji zadań edukacyjnych. Organizowane są spotkania   z pracownikami naukowymi, które poszerzają zasób wiedzy uczniów o współczesne zagadnienia ekonomiczne. Stowarzyszenie wspiera różne przedsięwzięcia edukacyjne np. Konkurs o Unii Europejskiej, którego laureatka pojechała do Parlamentu Europejskiego  w Brukseli.