Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40  87-80 Włocławek tel. 54 232 58 52

rada rodziców


 

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2017/2018

 

  

Gościniak Elżbieta -przewodnicząca   III d T

 Jasiekiewicz Beata - z-ca przewodniczącej III b T

Rubiecka Alicja - sekretarz   II d T

 Krazińska Agnieszka - skarbnik IV b T

 Kacprzak Dorota - członek    III a T

 Białkowska Beata- członek   II b T

          KOMISJA REWIZYJNA

    Warda Piotr III c T

 Rykowska Agnieszka     I  d T

Grochowina Zenon         I a T

 Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 80 zł.

--------------------------------------------------------------------------------

Rada Rodziców, Rada Słuchaczy NIP: 888-25-15-761

 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy oddział Włocławek

NR KONTA BANKOWEGO 20 9550 0003 2001 0070 0001 0001 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin.

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.

  3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa Regulamin Rady Rodziców (w załączeniu do Statutu). 

 4. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

 5. Rada Rodziców może występować do Dyrektor i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

 1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

 a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, 

 b) program profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

 2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły młodzieży oraz Szkolnego Zestawu Podręczników i Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,

3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. 

 4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły (Fundusz Rady Rodziców). 

 5. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców. 

 6. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży poprzez: - organizowanie stałych spotkań z rodzicami (wrzesień, listopad, styczeń, kwiecień),