Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Klauzula informacyjna dla pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych z siedzibą we Włocławku ul. Bukowa 38/40 (tymczasowo ul. Leśna 27)

 inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ekonomicznych  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek; jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę  i związanych z nią obowiązków podatkowo -  składkowych

 Podane przez Panią/Pana dane  nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora,  instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US itp.;

 W  procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą uczestniczyć

-  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi bhp, usługi medycyny pracy itp.;

- upoważnieni pracownicy administratora,

- instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS,US itp.;

 podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane); 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;